2013-09-07    Red Bull Dolomitenmann 2013

2013-09-07 Aust­ri­joje įvyko „Red Bull Do­lo­mi­ten­mann 2013“ var­žy­bos. Kal­nų bė­gi­kai, pa­ras­par­ni­nin­kai, bai­da­ri­nin­kai ir kal­nų dvi­ra­ti­nin­kai 26-ąjį kar­tą rin­ko­si į ke­tu­rių eta­pų es­ta­fe­tę. Jo­je da­ly­va­vo ir dvi komandos iš lietuvos.

Išt­ver­mės eta­pai

Startavo dau­giau nei 120 ko­man­dų, buvo komandų iš Ja­po­ni­jos, JAV, Aust­ri­jos, Švei­ca­ri­jos, Če­ki­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos ir ki­tų ša­lių.

Pro­fe­sio­na­lų gru­pė­je – „S-Spor­tas Top Team": Jo­nas Vy­tau­tas Gvil­dys, Ge­di­mi­nas Žuo­lys, Man­tas At­ma­na­vi­čius, Do­na­tas Mic­kus.
Mė­gė­jų gru­pė­je – „S-Spor­tas": And­rius Kir­dei­kis, Au­ri­mas Ba­ra­vy­kas, Vi­lius Ra­si­ma­vi­čius, To­mas Klic­ner.

Pir­mie­ji star­ta­vo bė­gi­kai. Jiems rei­kė­jo įveik­ti 12 km kal­nų tra­są ir fi­ni­šuo­ti 2 km aukš­ty­je (star­tas bu­vo 674 m). Pa­ras­par­ni­nin­kui iš 2441 m aukš­čio rei­kė­jo pa­siek­ti nu­ro­dy­tą taš­ką kal­nuo­se ir leis­tis sta­dio­ne, kur lau­kė bai­da­ri­nin­kas. Nuo 7 m aukš­čio es­ta­ka­dos bai­da­rės šo­ko į kal­nų upę – jų ekst­re­ma­li tra­sa tę­sė­si 5 km. Pas­ku­ti­niai star­ta­vo kal­nų dvi­ra­ti­nin­kai: 17,4 km į kal­ną ir 9,4 km – že­myn, pa­ki­li­mas – 26 laips­niai.

29-oji vie­ta pa­sau­ly­je

Mė­gė­jų gru­pės ko­man­da „S-Spor­tas“ turėjo netikėtumų, treniruotės metu parasparnistas Aurimas Baravykas susilaužė ranką ir teko estafetes įveikinėti be jo, žinant kad komandos galutinis rezultatas bus anuliuotas.

Ko­vo­ja sam­dy­tos žvaigž­dės

Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po tarp­tau­ti­nė rink­ti­nė „Klei­ne Zei­tung po­we­red by Pa­na­ceo“ ant­ri li­ko taip pat tarp­tau­ti­nė rink­ti­nė „Kol­land Tops­port“. Tre­ti – če­kai „Glo­bal As­sis­tan­ce-Vien­na In­su­ran­ce Group“.

Lietuvių komandos po savo vėliava

Tomas ir Donatas ruošiasi savo kalnų etapams.

Jonas Vytautas Gvildys

Komentarai